છૂટક વિક્રેતા, સંપૂર્ણ વિક્રેતા, વિતરક પૂછપરછ ફોર્મ